หัวข้อ: การทำงานกับคนที่มีความพิการ

เงินบำนาญพิการมีการคำนวณบนบังคับเพื่อให้ประชาชนผู้ที่ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพไม่สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการจ้างงาน ประเภทของเงินบำนาญนี้จะได้รับเป็นผลมาจากความพิการซึ่งเป็น ...

ที่จะขยายกลุ่มความพิการที่ไม่จำเป็นน้อยกว่าหนึ่งเดือนที่จะนำไปใช้กับคลินิกในชุมชน คุณควรจะมีหนังสือเดินทางนโยบายการประกันสุขภาพความช่วยเหลือ ITU (ตรวจสอบทางการแพทย์และสังคม) ...